Влез в акаунта си

Как са свързани счетоводството и финансите

Финансите могат да се определят като изкуството и науката за управление на парите. На практика всички лица и организации печелят или набират пари и ги харчат или инвестират.MKAFinance

 Финансите се занимават с процесите, институциите, пазарите и инструментите, които участват в прехвърлянето на парични средства между отделните лица, бизнеса и правителствата. 

С други думи, финансите могат да се определят като управление на паричните потоци в дадена организация, независимо дали става въпрос за корпорация, училище, банка или държавна агенция. Финансите се занимават с действителните парични потоци, както и с всякакви претенции към парите.счетоводни услуги софия

Финансите се смятат за жизнената сила на стопанската единица. Тази функция включва планирането, снабдяването и ефективното използване на средствата на предприятието.

Счетоводството е методично или точно записване, отчитане и оценка на финансовите сделки и транзакции на предприятието. Счетоводството включва и изготвянето на отчети или декларации относно активите, пасивите и резултатите от операциите на предприятието.регистрация по ддс

Връзка между финансите и счетоводството

Финансите са свързани със счетоводството, тъй като финансовото счетоводство е един от клоновете на счетоводството. Счетоводството е свързано с осчетоводяването на историческите транзакции на дадена организация и води до изготвянето на финансовото състояние на дружеството, като посочва какви активи и какви пасиви притежава предприятието към деня, в който приключва съответният период, например година, т.е. баланс.mkafinance.com

Финансовото състояние се определя от счетоводните документи (т.е. баланс, отчет за приходите и разходите). Сметката съхранява данни за приходите, разходите, активите и пасивите на организацията и чрез оценяване на тези транзакции финансите вземат решение за инвестиране, например къде да се инвестира? Колко средства да се инвестират? и т.н. Накратко можем да кажем, че там, където счетоводството завършва с воденето на записите, финансите започват работа, като ги оценяват.документация за регистрация по ддс

Финансите са свързани със счетоводството. Счетоводният процес произвежда една от основните суровини, необходими за вземането на финансови решения – финансовите данни. Счетоводството е инструмент за обработка само на финансовите аспекти на бизнес операциите.МКАФинанс

 То е насочено само към финансовите цели на бизнеса, защото те са измерими в скалата на паричните стойности. Разграничението между финансовия мениджмънт и управленското счетоводство е семантично, но пропастта между тях бързо се затваря. Финансовият мениджмънт обаче има по-широко значение на планиране и контрол на всички дейности с финансови средства, докато управленското счетоводство първоначално означава вътрешно управление на финансите. Счетоводителят посвещава вниманието си на събирането и представянето на финансови данни. 

Финансовият служител оценява отчетите на счетоводителя, разработва допълнителни данни и стига до решения въз основа на своя анализ. Всъщност доброто финансово управление е въпрос на добро счетоводство.

Счетоводството и финансите са много важна функция на всеки бизнес, както за институции със стопанска цел, така и за институции с нестопанска цел. То предоставя възможност на предприятието да анализира своите операции по отношение на това, което притежава, какво постъпва и какво излиза.